EN 81-20:2014 Zderzaki w dźwigach osobowych

Przy kontynuacji omawiania zawartych w dziale 5 zagadnień bezpieczeństwa i środków ochronnych w poszczególnych elementach dźwigów, warto pamiętać, że zawiera zarazem dokończenie omówienia rozdziału 5.7 tegoż dokumentu, a zatem problematyki prowadnic, oraz omawia w całości rozdział 5.8 tej normy, który został poświęcony wielu zagadnieniom dotyczącym zderzaków w dźwigach osobowych itp.

Rozdzielnice przemysłowe – z czego są wykonane i jak odporne na uszkodzenia

Grupa sterownic i rozdzielnic przemysłowych obejmuje przede wszystkim pulpity sterownicze oraz rozdzielnice szafowe. Szafy mogą być wykonane jako wolnostojące lub przyścienne. Ich obudowy, podobnie jak obudowy pulpitów sterowniczych, z reguły wykonywane są ze stali lub z aluminium. Sposób zabezpieczenia przed korozją zależy od warunków, w których rozdzielnica ma być eksploatowana. Duże szafy oraz pulpity w miarę potrzeby dzielone są na odrębne przedziały. Ma to na celu zapewnienie ochrony przed dotykiem części czynnych w sąsiednim bloku funkcjonalnym.

Problemy, błędy i uchybienia spotykane w instalacjach odgromowych

W zewnętrzne urządzenie piorunochronne jest wyposażonych wiele obiektów budowlanych. Musi ono zapewnić bezpieczne odprowadzenie prądu piorunowego dla obiektu, urządzeń w nim zainstalowanych, a także przebywających w nim ludzi. Nie może również stwarzać zagrożenia dla osób przebywających w bliskiej odległości od obiektu.

Obostrzenia dotyczące linii elektroenergetycznych zgodne z PN-E-05100

W tym artykule skupiamy się na obszernej tematyce obostrzeń, które nieodzownie towarzyszą liniom wysokiego napięcia. Zapoznanie się z nimi i stosowanie wspomnianych wskazań zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo osób zajmujących się budową tego typu linii zasilających oraz osób żyjących w ich pobliżu.

Inteligentne liczniki w budynkach mieszkalnych. Czym są, czemu służą, jakie normy lub prawa je regulują

Inteligentne liczniki energii elektrycznej na bieżąco mierzą zużycie energii i kontaktują się z operatorem sieci. Dzięki temu użytkownik płaci za rzeczywiste zużycie energii, a nie prognozowane. Ich zastosowanie jest spójne z dyrektywami europejskimi, które stanowią podstawę prawną do ich stosowania.

Oddziaływanie linii elektroenergetycznych

Linie elektroenergetyczne prowadzone w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, lasów czy użytków rolnych budzą wiele kontrowersji wśród pobliskich mieszkańców lub ekologów. Czy rzeczywiście te obawy są uzasadnione? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, warto dowiedzieć się, jak taka linia działa, co emituje, a także czy oddziałuje to w jakiś sposób na środowisko zewnętrzne.

Norma PN-HD 60364-6:2008. Kontrola instalacji elektrycznych urządzeń dźwigowych oraz suwnic

Suwnice, dźwigi i urządzenia podnośne zasilane energią elektryczną spotykane są w halach produkcyjnych oraz na placach budowy. Maszyny takie oraz ich instalacje elektryczne należy poddawać okresowej kontroli. Ważne jest, aby wiedzieć, kto może przeprowadzać konserwację elektryczną wspomnianych urządzeń oraz jakie przepisy to regulują.

Oświetlenie awaryjne jako element ochrony przeciwpożarowej 

Jednym z elementów instalacji, który musi znajdować się w budynkach użyteczności publicznej, jest oświetlenie awaryjne. Jego składnikami są m.in. oprawy oświetlenia awaryjnego oraz podświetlone znaki wskazujące kierunek ewakuacji. Z tekstu dowiesz się, w jakich obiektach oświetlenie awaryjne musi – zgodnie z przepisami – być instalowane i jakie warunki powinno spełniać.

Aktualizacja normy PN-HD 60364-4-443 Ochrona przepięciowa w instalacjach elektrycznych nn. Nowe wytyczne i komentarze  

Norma PN-HD 60364-4-443:2016-03 przedstawia wymagania dotyczące ochrony przed przepięciami w instalacjach elektrycznych budynku, przenoszonymi przez układ zasilania, jak również przed przepięciami łączeniowymi. Jej aktualizacja przedstawia ważne zmiany odnoszące się do kilku rozdziałów samej normy.

Normy PN-EN 50160:2010 oraz PN-EN 50600-2-2:2014-06, czyli ciągłość dostaw energii elektrycznej

Brak ciągłości dostaw energii elektrycznej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi oraz doprowadzić do poważnych strat materialnych. Dlatego ważne jest stosowanie rozwiązań zapewniających zminimalizowanie lub wyeliminowanie negatywnych skutków przerw w zasilaniu.