Inteligentny budynek: system EIB/KNX – budowa i zasada działania na podstawie normy N SEP-E-002:2003

EIB/KNX jest dziś jednym z najpopularniejszych systemów nadzoru i zarządzania budynkami. Stosowany jest do zarządzania instalacjami w budynkach jednorodzinnych, w szkołach, szpitalach, budynkach biurowych, handlowych czy też obiektach przemysłowych.

Bezpieczeństwo dźwigów i ich instalacji. Kontynuacja normy PN-EN 81-20:2014

Tym razem kontynuujemy tematykę bezpieczeństwa budowy i instalowania dźwigów według normy EN 81-20:2014. Skoncentrujemy się w omawianiu tegoż dokumentu przede wszystkim na takich elementach, jak: szyb, ochrona wszelkich przestrzeni znajdujących się pod szybem, odległości bezpieczeństwa czy przestrzenie bezpieczeństwa na dachu kabiny i odległości w nadszybiu. Ponownie sporo miejsca poświęcimy także kwestii oznakowań, zakończymy zaś na punkcie 5.2.5.5 dotyczącym ochrony w szybie.

PN-EN 12464–1: 2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Podstawy techniki świetlnej: źródła światła – parametry i zastosowania – część 2

W poprzednim wydaniu miesięcznika (nr 8, luty 2018) rozpoczęliśmy analizę techniki świetlnej, a dokładniej, zaprezentowaliśmy kilka źródeł światła, jakie możemy stosować w życiu codziennym. W części 2 artykułu dokończymy nasze rozważania o pozostałe rodzaje źródeł energii świetlnej zgodne z normą PN-EN 12464–1: 2012, co z pewnością niejednej osobie ułatwi dobór właściwego oświetlenia w zależności od danej potrzeby.

Kontrola okresowa urządzeń piorunochronnych zgodnie z normą PN-EN 62305–3:2011

Według wydanej w grudniu 2015 roku po polsku normy PN-EN 62305–3:2011 – Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia, procedura badań oraz program konserwacji LPS powinien obejmować m.in.: sprawdzenia galwanicznej ciągłości instalacji LPS, pomiar rezystancji układu uziomów względem ziemi itp.

Instalacje uziemiające i odprowadzające

Dobrze wykonane instalacje uziemienia zapewniają poprawną pracę urządzeń, a także bezpieczeństwo ich eksploatacji, w tym czynnik najważniejszy – ochronę życia ludzi bezpośrednio stykających się z urządzeniami elektrycznymi.

Prawidłowe wykonanie protokołu pomiarowego ze sprawdzenia kabla elektroenergetycznego do 1 kV. Komentarz zgodny z normą PN HD 60364-6 – część 1

Przygotowanie protokołu odbiorczego i okresowego ze sprawdzenia kabla elektroenergetycznego do 1 kV jest rzeczą niesłychanie ważną. W poniższym tekście przedstawiono wzór tego dokumentu, sposoby przeprowadzania pomiarów i wzory do obliczeń. W tekście podano też − konieczne do prawidłowego przeprowadzenia obliczeń − wartości współczynnika przeliczeniowego k20 czy maksymalnych dopuszczalnych błędów pomiarowych.

Ochrona przepięciowa w instalacjach elektrycznych nn. Aktualizacja normy PN-HD 60364-5-534

Polska Norma PN-HD 60364-5-534:2016-04 w wersji angielskiej oryginalnej zastąpiła edycję z 2012 roku, wprowadzając istotne zmiany techniczne w stosunku do poprzedniego wydania. Szybkie zapoznanie się z nowymi wytycznymi da możliwość zaktualizowania własnej wiedzy i pozwoli na wprowadzanie zmian w nowych inwestycjach.   

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych

Niniejszy artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.