WYDANIE ONLINE

Niniejszy artykuł rozpoczyna omówienie Normy EN 60060-1:2010 Wysokonapięciowa technika probiercza . Część 1: Ogólne definicje i wymagania probiercze, która zakresem objęła badania probierczemające zastosowanie do prób izolacji napięciem stałym, przemiennym, udarowym i kombinację powyższych rodzajów napięć. W artykule tym omówiono pierwsze działy Normy, w szczególności przedstawiając jej zakres, zawarte w niej definicje oraz postanowienia ogólne zawarte w dziale 4.

czytaj więcej »

Poniższe zestawienie zostało opublikowane na stronie PKN i sporządzone według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS). 

czytaj więcej »

Niniejszy artykuł stanowi dokończenie treści z poprzedniego wydania „Przeglądu Norm Elektrycznych”. Dla przypomnienia należy dodać, że artykuł prezentuje rozdział 4.3 tytułowej normy, który skupia się na zagadnieniu transformatorów, ich budowie, działaniu, rodzajach oraz ich pomiarów i badaniu.

czytaj więcej »

Instalacja chłodnicza oraz pompa ciepła to wzajemnie połączony ze sobą zespół części, które zawierają czynnik chłodniczy tworzący zamknięty obieg. Czynnik chłodniczy krąży w nim w celu przejmowania i oddawania ciepła, czyli chłodzenia i ogrzewania. Zapoznanie się z ww. instalacjami jest wartością samą w sobie dla każdego elektryka. Nie ze względu na sam ich montaż, gdyż zajmują się tym wykwalifikowani monterzy, ale na fakt częstego ich podłączania oraz przygotowywania instalacji elektrycznej do ich podpięcia.

czytaj więcej »

Jest to parametr pozwalający na ocenę globalnego ocieplenia, który uwzględnia wpływ bezpośredniej emisji czynnika chłodniczego do atmosfery, a także pośredni wpływ emisji dwutlenku węgla, która towarzyszy wytwarzaniu energii potrzebnej do działania instalacji chłodniczej w całym czasie jej trwałości eksploatacyjnej. Wskaźnik został stworzony, aby obliczać udział eksploatowanej instalacji chłodniczej w całkowitym globalnym ociepleniu.

czytaj więcej »

wiper-pixel