WYDANIE ONLINE

Rosnąca jakość sprzętu, zmiany w standardach i regulacje, wreszcie rosnąca wiedza specjalistów uczyniły elektryczność na przestrzeni lat najbezpieczniejszym ze źródeł energii. Jednak wciąż niezbędne jest uwzględnianie rodzajów ryzyka z nią związanych w prowadzonych pracach i projektach.

czytaj więcej »

Niniejszy artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

czytaj więcej »

Wyłączniki różnicowoprądowe uzupełniają podstawową ochronę przeciwporażeniową. Ich stosowanie reguluje rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także wiele Polskich Norm.

czytaj więcej »

Linie elektroenergetyczne prowadzone w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, lasów czy użytków rolnych budzą wiele kontrowersji wśród pobliskich mieszkańców lub ekologów. Czy rzeczywiście te obawy są uzasadnione? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, warto dowiedzieć się, jak taka linia działa, co emituje, a także czy oddziałuje to w jakiś sposób na środowisko zewnętrzne.

czytaj więcej »

wiper-pixel