Zespół napędowo-sterujący dźwigu i wyposażenie towarzyszące EN 81-20:2014

Zagadnienia funkcjonowania zespołów napędowo-sterujących dźwigu i wyposażenia towarzyszącego określa rozdział 5.9 niniejszej normy. Na wstępie określa on, iż każdy dźwig powinien mieć co najmniej jeden własny zespół napędowy.

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - marzec 2019 r.

Niniejszy artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

Zagrożenia fotobiologiczne opraw oświetleniowych

Podrozdział 4.24 poświęcony został omówieniu zagadnienia zagrożeń fotobiologicznych. Przypomnijmy na wstępie, że norma bezpieczeństwa fotobiologicznego (PN-EN 62471) wymienia kilka zagrożeń dla oka i skóry, które mogą się objawić, jeśli źródło światła lub oprawa nie spełnia wymogów tej normy.

Rola projektanta elektryka w procesie budowlanym

Projektant jest realizatorem wizji inwestora. Od jego wiedzy i zaangażowania zależy w dużym stopniu, czy powstały obiekt spełni oczekiwania zamawiającego. Projektanci wszystkich branż powinni uczestniczyć w procesie budowlanym od samego początku – od tworzenia koncepcji do końcowego odbioru. W tym czasie powinni współtworzyć fazy wstępne, projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz sprawować nadzór autorski.