33

Urządzenia o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. Łączniki

Obszarem, na którym koncentruje się rozdział 6.3 tej normy, są łączniki. Przypomnijmy zatem na wstępie, że łączniki elektryczne to aparaty elektryczne przeznaczone do załączania lub wyłączania prądu w jednym obwodzie lub większej liczbie obwodów elektrycznych. Łącznik może być przeznaczony do jednej czynności lub obu tych czynności łączeniowych. Przemieszczenie styków ruchomych łącznika z jednego położenia granicznego w drugie położenie graniczne nazywa się przestawieniem. Ogólna definicja łącznika obejmuje wszystkie urządzenia przeznaczone do wykonywania operacji łączeniowych.

32

Światło na budowie

Światło z opraw oświetleniowych zainstalowanych na budowie nie może być uciążliwe dla znajdujących się w jej otoczeniu terenów oraz budynków. Jaskrawe, źle rozmieszczone punkty świetlne nie mogą też oślepiać przechodniów i kierowców. O zapobieganiu zanieczyszczeniu światłem otoczenia oświetlanego obiektu mówi Polska Norma PN-EN 12464-2:2014-05.

Pomiary oceniające jakości przekształtników energoelektronicznych dla źródeł fotowoltaicznych

Zadaniem przekształtników energoelektronicznych jest optymalne wykorzystanie energii, którą produkują panele fotowoltaiczne, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodnej współpracy źródła energii z siecią elektroenergetyczną. By upewnić się, że przekształtniki są bezpieczne i wysokiej jakości, warto wykonać pomiary kontrolne.

specjalny 8

Procedury probiercze. Próby napięcia wytrzymywanego

Rozdział 7.3. normy omawia procedury probiercze. I tak zalecanaproceduraprobierczazależyodwłaściwościbadanegoobiektu.WłaściwyKomitetTechnicznypowinien określić, którą procedurę należy zastosować. Wskazuje się także, że w opisanych poniżej procedurach A, B i C napięcie doprowadzone do badanego obiektu jest określone wartością znamionowego napięcia wytrzymywanego, natomiast w procedurze D należy doprowadzić napięcie o kilku poziomach wartości. Zarazem autorzy normy zwrócili uwagę, że statystyczna dokładność procedur jest różna, ale dla koordynacji izolacji przyjmuje się, że wynik prób jest równoważny.

Próby napięciem udarowym piorunowym EN 60060-1:2010

Niniejszy artykuł omawia ogólne definicje i wymagania probiercze, które zakresem obejmują badania probiercze mające zastosowanie do prób izolacji napięciem: stałym, przemiennym, udarowym i kombinacje powyższych rodzajów napięć. 

31

Próba termiczna w odniesieniu do warunków uszkodzenia w urządzeniu do lamp albo urządzeniach elektronicznych umieszczonych w oprawach oświetleniowych termoplastycznych

W rozdziale 12.7  normy PN-EN 60598-1 czytamy, że badanie jest stosowane tylko do opraw oświetleniowych z obudową z materiału termoplastycznego niewyposażonych we wsporniki mechaniczne odporne na temperaturę według 4.15.2. Ponadto badanie nie powinno być stosowane do niezależnych transformatorów wyposażonych we własną obudowę, zgodnych z normą wieloczęściową IEC 61558, i niezależnych urządzeń do lamp z własną obudową zgodnych z normą wieloczęściową IEC 61347.

Prąd udarowy

Omawiany dokument określa, że wartość prądu udarowego nie powinna przekraczać wartości odpowiadającej wytrzymałości dynamicznej urządzeń współpracujących z baterią. Ponadto pomiar prądu udarowego należy wykonać w przypadku baterii o mocy powyżej 1 MVA łączonej równolegle z inną baterią oraz w przypadku braku szczegółowych danych.