28 specjalny

Wskaźnik zmiany rezystancji izolacji uzwojeń (R60/R15)

Dalszy ciąg omawianej normy PN-E-04700_1998P. W tym punkcie norma skupia się na kolejnych składowych badań pomontażowych, które warto uwzględnić przy wykonywaniu konkretnych prac związanych z tytułowym zagadnieniem. W tym wypadku mowa o olejach, wyłącznikach itp.

Przekładniki prądowe

Rozdział 4.9 niniejszej normy poświęcony został tematyce przekładników prądowych. Przypomnijmy zatem na wstępie, że przekładnik prądowy to urządzenie elektryczne pozwalające na pomiar dużych natężeń prądu miernikami o mniejszych zakresach pomiarowych.

28

Wysokonapięciowa technika probiercza

Niniejszy artykuł rozpoczyna omówienie Normy EN 60060-1:2010 Wysokonapięciowa technika probiercza . Część 1: Ogólne definicje i wymagania probiercze, która zakresem objęła badania probierczemające zastosowanie do prób izolacji napięciem stałym, przemiennym, udarowym i kombinację powyższych rodzajów napięć. W artykule tym omówiono pierwsze działy Normy, w szczególności przedstawiając jej zakres, zawarte w niej definicje oraz postanowienia ogólne zawarte w dziale 4.

26

Weryfikacja wymagań bezpieczeństwa i/lub środków ochronnych

Opisywana norma określa, że w celu ułatwienia weryfikacji – opisanej poniżej − powinna być dostarczona dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna powinna zawierać informacje niezbędne do ustalenia, czy części składowe dźwigu zostały prawidłowo zaprojektowane i czy instalacja jest zgodna z tą Normą Europejską. 

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - sierpień 2019 r.

Ten artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny. 

27

Transformatory – rodzaje, budowa, sposób działania w oparciu o normę PN-E-04700

Rozdział 4.3 omawianej normy poświęcony został transformatorom. Na wstępie wypada więc usystematyzować, iż transformator elektryczny używany jest w elektroenergetyce w procesie przetwarzania energii elektrycznej i jej dystrybucji. Jest urządzeniem statycznym, które działa na zasadzie indukcji elektromagnetycznej i jest przeznaczone do przetwarzania układu napięć i prądów przemiennych na jeden lub kilka układów napięć i prądów o innych na ogół wartościach, lecz o tej samej częstotliwości.

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - wrzesień 2019 r.

Ten artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

25

Analiza i ochrona dźwigów osobowych przed skutkami defektów elektrycznych

Niniejszy artykuł kontynuuje serię poświęconą Normie EN 81-20:2014. Zawiera on zarazem ciąg dalszy omówienia działu 5.10 tegoż dokumentu, który całkowicie jest poświęcony problematyce instalacji i urządzeń elektrycznych oraz omawia dział 5.11, a zatem zagadnienia ochrony przed skutkami defektów elektrycznych, analizę uszkodzeń i elektryczne urządzenia zabezpieczające.

24

PN-EN 62053-11 Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej. Liczniki elektromechaniczne energii czynnej klas 0,5, 1 i 2

W codziennej pracy elektryka i elektromontera można spotkać się z wieloma rodzajami liczników energii elektrycznej. Dlatego też niniejszy artykuł prezentuje ich rodzaje, funkcje, podział, a także sposoby ich doboru w celu jak najpewniejszego odczytu poboru energii.

23

Sprzęt elektroinstalacyjny. Urządzenia monitorujące różnicowoprądowe do użytku domowego i podobnego RCM

W tym artykule skupimy się nad urządzeniami monitorującymi oraz ich zadaniem, czyli kontrolą instalacji elektrycznych lub obwodu tak, aby możliwe było wykrycie niesymetrycznego prądu zakłóceniowego doziemnego, a następnie za pomocą alarmu wskazanie takiego prądu różnicowego, którego wartość przekroczyła określony wcześniej poziom.

21

Zespół napędowo-sterujący dźwigu i wyposażenie towarzyszące EN 81-20:2014

Zagadnienia funkcjonowania zespołów napędowo-sterujących dźwigu i wyposażenia towarzyszącego określa rozdział 5.9 niniejszej normy. Na wstępie określa on, iż każdy dźwig powinien mieć co najmniej jeden własny zespół napędowy.

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - marzec 2019 r.

Niniejszy artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

22

Wymiarowanie linii ze względu na wytrzymałość cieplną

Prądy zwarciowe w liniach napowietrznych zależą głównie od parametrów oraz typu całego systemu elektroenergetycznego. Dlatego też i właściwości powinny określać przedsiębiorstwa sieciowe. Ze względu na tak zwany rozpływ prądu doziemienia pomiędzy elementy układu uziemiającego każdy z tych elementów wymiaruje się, uwzględniając jedynie część prądu, która przez niego przepływa.

Wymagania elektryczne linii energetycznych powyżej 45 kV

Linia napowietrzna powinna przy odpowiednim poziomie niezawodności wytrzymywać swoje napięcie znamionowe o częstotliwości sieciowej oraz przepięcia dorywcze, łączeniowe i piorunowe. Poziomy napięć oraz poziomy izolacji definiuje się w specyfikacji projektowej.

20

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - styczeń 2019 r.

Ten artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

PN-EN 60598-1. Dopełnienie informacji z dziedziny konstrukcji opraw oświetleniowych

Niniejszy tekst kontynuuje nasze wcześniejsze rozważania związane z rodzajami, konstrukcjami oraz właściwym użytkowaniem opraw oświetleniowych. Artykuł kończy rozważania w tym temacie, dlatego też warto uzupełnić wiedzę w tej materii.

19

Rozdzielnice w budynkach przemysłowych

W niniejszym artykule omawiamy rozdzielnice przeznaczone do instalowania w obiektach przemysłowych. Są to przede wszystkim pulpity sterownicze oraz rozdzielnice szafowe.

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Dokładna definicja zgodna z PN-EN 61439-4

Temat rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych jest bardzo obszerny. Aby lepiej go rozumieć i móc zagłębiać się w bardziej specjalistyczne specyfikacje, warto znać ich dokładną definicję, jaką podaje odpowiednia norma.