16 specjalny

Wymagania dla opraw oświetleniowych do elektrycznych źródeł światła pracujących przy napięciu zasilania do 1 kV

Ten artykuł omawia wymagania normy PN-EN 60598-1. Obejmuje najważniejsze zasady założeń bezpieczeństwa dla sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia. Norma określa wymagania dla opraw oświetleniowych do elektrycznych źródeł światła pracujących przy napięciu zasilania do 1 kV obejmujące klasyfikację, cechowanie, konstrukcję mechaniczną, elektryczną oraz bezpieczeństwo fotobiologiczne. W tym artykule zawarto zarazem kontynuację i zakończenie omawiania problematyki związanej z oznakowaniem oświetlania.

Przykładowe rodzaje badań dla sprawdzenia zgodności opraw oświetleniowych

W tym artykule zostaną pokrótce przedstawione różne rodzaje badań, które sprawdzają odpowiednie współczynniki bezpieczeństwa dla zawieszenia, mocowania i połączeń mechanicznych opraw oświetleniowych

13 specjalny

Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym niż 1 kV, czyli PN-EN 50522

W artykule zostaną przybliżone kwestie związane z projektowaniem, montażem oraz konserwacją instalacji uziemiającej. Ta bowiem powinna działać niezależnie od warunków, a także zapewniać bezpieczeństwo ludzi we wszystkich miejscach, do których dozwolony jest ich dostęp. Instalacja oraz urządzenia, które są z nią połączone, muszą być odporne na wiele czynników zewnętrznych, które będą na nie wpływać.

Procedura projektowania instalacji uziemiającej

Projektowanie instalacji uziemiającej w każdym przypadku niesie za sobą sporo wyzwań. Nie inaczej jest w momencie, kiedy spotykamy się z instalacjami elektrycznymi powyżej 1 kV. Gdy jednak spełnimy kilka podstawowych wytycznych zgodnych z normą PN-EN-50522, będziemy w stanie bez problemu poradzić sobie z tym zagadnieniem.

10 specjalny

W jakiej odległości od linii wysokiego napięcia można wybudować dom?

Jest to jedno z istotniejszych pytań w momencie zabierania się za budowę własnej inwestycji. Niestety bardzo często bagatelizuje się to zagadnienie, a powinno się nad nim dobrze zastanowić planując budowę własnego domu na zakupionej już działce lub jeszcze przed jej zakupem.

Przewody linii napowietrznych. Analiza rodzajów kabli zgodna z PN-EN 50341

Linie napowietrzne i ich budowa są dość wymagające, dlatego do ich zrealizowania potrzebne są odpowiednie i trwałe materiały. W takim wypadku, warto jest zapoznać się z rodzajami kabli jakie powinny być stosowane w tego typu zasileniach.

18

Wymagania stawiane konstrukcji opraw oświetleniowych zgodne z PN-EN 60598

Norma określa wymagania dla opraw oświetleniowych do elektrycznych źródeł światła pracujących przy napięciu zasilania do 1 kV obejmujące klasyfikację, cechowanie, konstrukcję mechaniczną, elektryczną oraz bezpieczeństwo fotobiologiczne. W niniejszym artykule zawarto kontynuację omawiania punktów działu czwartego poświęconego wymaganiom stawianym konstrukcji opraw oświetleniowych, począwszy od punktu 4.11.

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - grudzień 2018 r.

Niniejszy artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

17

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - listopad 2018 r.

Niniejszy artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

Norma PN-EN 60598-1, dział 4, czyli wymagania stawiane konstrukcji opraw oświetleniowych

Norma określa wymagania dla opraw oświetleniowych do elektrycznych źródeł światła pracujących przy napięciu zasilania do 1 kV obejmujące klasyfikację, cechowanie, konstrukcję mechaniczną, elektryczną oraz bezpieczeństwo fotobiologiczne. W niniejszym artykule zawarto omówienie wstępnych punktów działu czwartego poświęconego wymaganiom stawianym konstrukcji opraw oświetleniowych.

16

Systemy zarządzania energią. Wymagania dla jednostek prowadzących audyty i certyfikację systemów zarządzania energią

Norma PN-ISO 50003:2017-01 określa wymagania w odniesieniu do audytów i certyfikacji systemów zarządzania energią (znanych jako SZE) jednostek świadczących te usługi, pod kątem wymagań w zakresie kompetencji, spójności i bezstronności.

Rozdzielnice przemysłowe – z czego są wykonane i jak odporne na uszkodzenia

Grupa sterownic i rozdzielnic przemysłowych obejmuje przede wszystkim pulpity sterownicze oraz rozdzielnice szafowe. Szafy mogą być wykonane jako wolnostojące lub przyścienne. Ich obudowy, podobnie jak obudowy pulpitów sterowniczych, z reguły wykonywane są ze stali lub z aluminium. Sposób zabezpieczenia przed korozją zależy od warunków, w których rozdzielnica ma być eksploatowana. Duże szafy oraz pulpity w miarę potrzeby dzielone są na odrębne przedziały. Ma to na celu zapewnienie ochrony przed dotykiem części czynnych w sąsiednim bloku funkcjonalnym.

15

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - wrzesień 2018 r.

Niniejszy artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

14

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące budowy i eksportacji dźwigów według Normy PN-EN 81-20:2014, część 2

Niniejszy artykuł, poświęcony normie EN 81-20:2014 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów, część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe, kontynuuje rozpoczęte w poprzedniej części rozważania skupiające się głównie na początkowych podrozdziałach rodziału 5 normy (zatytułowanego: Wymagania bezpieczeństwa i/lub środki ochronne).

Przegląd aktualizacji norm elektrycznych - sierpień 2018 r.

Niniejszy artykuł prezentuje tabelę wybranych aktualizacji oraz nowo wprowadzonych norm w dziedzinie elektryki. Autorem wprowadzonych zmian jest Polski Komitet Normalizacyjny.

13

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące budowy i eksportacji dźwigów Normy PN-EN 81-20:2014, część I

Niniejsze opracowanie jest pierwszym z serii traktującej o wymaganiach bezpieczeństwa dotyczących budowy i eksportacji dźwigów, które w niniejszej normie potraktowane zostały w sposób kompleksowy i zarazem dobrze ustrukturyzowany.

Pytanie: We wcześniejszych numerach przedstawiono zagrożenie ze względu na pole elektromagnetyczne. Jakie środki ochrony przed polem elektromagnetycznym można jeszcze stosować

Odpowiedź: Do ochrony przed polem elektromagnetycznym stosowane są odstępy ochronne oraz ekranowanie, które wykorzystuje się zarówno w środowisku pracy, jak i poza nim.

12

Pytanie: Jak odczytywać oznaczenia układów sieci? Co oznaczają symbole im przypisane

Odpowiedź: W sieciach i instalacjach elektrycznych wykorzystywane są układy różniące się przede wszystkim zastosowaną ochroną od porażeń. Układy oznaczane są za pomocą symboli literowych.

Pytanie: Czy na budowie można składować materiały w pobliżu linii elektroenergetycznych

Odpowiedź: Odpowiadając na to pytanie trzeba stanowczo powiedzieć, że materiałów budowlanych nie wolno przechowywać w pobliżu linii elektroenergetycznych. Jeżeli jednak zachodzi taka potrzeba, to wówczas trzeba zachować przynajmniej minimalne odległości od tych linii.

11

Zabezpieczenia w pracy instalacji niskiego i bardzo niskiego napięcia z siecią publiczną wedle normy PN-IEC 60364-5-551:2003

Rosnąca jakość sprzętu, zmiany w standardach i regulacje, wreszcie rosnąca wiedza specjalistów uczyniły elektryczność na przestrzeni lat najbezpieczniejszym ze źródeł energii. Jednak wciąż niezbędne jest uwzględnianie rodzajów ryzyka z nią związanych w prowadzonych pracach i projektach.

Wyłączniki różnicowoprądowe, czyli wytyczne zgodne z PN-HD 60364-4-41:2009P – część 2

Wyłączniki różnicowoprądowe uzupełniają podstawową ochronę przeciwporażeniową. Ich stosowanie reguluje rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także wiele Polskich Norm.

10

Wyłączniki różnicowoprądowe, czyli wytyczne zgodne z PN-HD 60364-4-41:2009P – część 1

Wyłączniki różnicowoprądowe uzupełniają podstawową ochronę przeciwporażeniową. Ich stosowanie reguluje rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także wiele Polskich Norm.

Pytanie: Czym jest oświetlenie dynamiczne i jak pomaga w pracy?

Odpowiedź: Aktywność człowieka zmienia się w ciągu dnia. Natężenie oświetlenia oraz jego barwa powinny być dostosowane do tych zmian. Realizują to tzw. systemy oświetlenia dynamicznego, które zwykle stosowane są w biurach.

9

Pytanie: W jakim wypadku nad elektrykiem ciąży odpowiedzialność karna?

Odpowiedź: Zdarza się, że protokoły z pomiarów konieczne do odbioru budynków lub z okresowych sprawdzeń są podpisywanie przez osoby uprawnione, które wcale ich nie sprawdzały. To może się wydać, gdy nastąpi wypadek, pożar lub ktoś „doniesie”.

Pytanie: Czy ograniczniki przepięć chroniące przed przepięciami atmosferycznymi chronią tak samo instalacje w przypadku wystąpienia przepięć sieciowych?

Odpowiedź: Ograniczniki przepięć chroniące przed przepięciami pochodzenia atmosferycznego nie zapewniają ochrony przed przepięciami o częstotliwości sieciowej.

8

Prawidłowe wykonanie protokołu pomiarowego ze sprawdzenia kabla elektroenergetycznego do 1 kV. Komentarz zgodny z normą PN HD 60364-6 – część 1

Przygotowanie protokołu odbiorczego i okresowego ze sprawdzenia kabla elektroenergetycznego do 1 kV jest rzeczą niesłychanie ważną. W poniższym tekście przedstawiono wzór tego dokumentu, sposoby przeprowadzania pomiarów i wzory do obliczeń. W tekście podano też − konieczne do prawidłowego przeprowadzenia obliczeń − wartości współczynnika przeliczeniowego k20 czy maksymalnych dopuszczalnych błędów pomiarowych.

7

Jak prawidłowo wykonać oględziny instalacji elektrycznej w łazience?

Obecność w pomieszczeniu bardzo dobrego przewodnika prądu – wody – to dodatkowe ryzyko dla instalacji i jej użytkowników. Jest związane nie tylko z rażeniem przez wodę, ale również z oddziaływaniem wody na izolację przewodów, która stanowi główny środek podstawowej ochrony przeciwporażeniowej.